4

    ร่วมโครงการแก้ไขปัญหายางพารา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร (ปจน.คป.ยะลา) เข้าร่วมในพิธีมอบใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๖๗ จัดโดย เกษตรจังหวัดยะลา กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ธนาคารเพื่อการเกษตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายเดชรัฐ สิมศิริ) เป็นประธานในการมอบ ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา.