4

    ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๕๖ สำนักงานกปร.และกรมชลประทานจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ.โรงแรมเจบี หรรษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยข้าราชการจาก สปช ๑๕-๑๖-๑๗ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว.