4

    นำกลุ่มผู้ใชน้ำดูงาน
เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๖ นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร (ฝจน.คป.ยะลา) พร้อมด้วยทีมงานชลประทานยะลา ได้นำกลุ่มเกษตกร บ้านดินเสมอและบ้านกม.๑๕ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา ดูงานในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ดั้งนี้
๑.ชมสวนตัวอย่างการจัดการน้ำ ให้สวนทุเรียน ของนายวิพัก แซ่ลิ้ม บ้านสามร้อยไร่ อ.อัยเยอร์เวง
๒. ชมการสาธิต การทำยางแผ่น และการเลือกผลไม้ มังคุด เพื่อการส่งออก ของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ บ้านวังใหม่ ต.อัยเยอร์เวง
๓.ชมการเลี้ยงปลาพวง "ปลากือเลาะ" ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ บ้านปียะมิตร๓ ต.อัยเยอร์เวง
๔.ชมการรวมกลุ่มผลผลิต เพื่อชุมชนยั่งยืน บ้านปิยะมิตร๓ ต.อัยเยอร์เวง
๕.ชมการรวมกลุ่ม ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว บ้านปิยะมิตร๒ ต.ตาเนาะแมเราะ.