4

    ลงพื้นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเบตง
สำนักบริหารโครงการ ดำเนินการจัดทำการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
การประชุมพบข้อคิดเห็นจากการแสดงความคิดเห็นถึงผลดีของการศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา คลองเบตงไม่ติดพื้นที่ป่าสงวนฯ จึงไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จึงสามารถศึกษา ออกแบบ และก่อสร้างได้ทันที ราษฏรมีความเห็นด้วยในการที่มีอ่างเก็บน้ำคลองเบตง เพราะเมืองเบตงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำ เพราะไม่เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค

เมืองเบตง ตั้งอยู่ในที่ราบระหว่างหุบเขา ที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงชันและมีคลองเบตงไหลผ่านกลางเมือง จึงมีลักษณะพื้นที่เหมือนแอ่งกระทะ ด้วยพื้นที่มีฝนตกชุก ทำให้ฤดูฝนเกิดน้ำหลากจากคลองเบตงไหลบ่าเข้าท่วมเมือง อีกทั้งฤดูแล้งปริมาณน้ำท่าที่ไหลในคลองเบตงลดน้อยลง ไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภค – บริโภค และไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ไว้คอยเก็บกักน้ำ ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฏร และความเสียหายทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมืองเบตงมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวมาเลเซีย เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี สำนักบริหารโครงการ โดยกลุ่มงานวางโครงการ ๓ ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลศึกษารายงานวางโครงการ ในส่วนนี้เป็นขั้นตอนการกำหนดโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐนั้น จะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่รัฐจะดำเนินการ การประชุมการมีส่วนร่วมเปิดให้โอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่ระยะริเริ่มไปจนถึงระยะก่อสร้างโครงการ ซึ่งทุกระยะจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโดยราษฏรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง.