4

    ประชุมศูนย์และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดยะลา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ ได้จัดประชุมศูนย์และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ โดยมี นายสุรยุทธ เอี่ยมสอาด เป็นประธานในการประชุม และมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ของเกษตร.