4

    ขอพระราชทานโครงการชลประทาน
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อ.เบตง โดยนายธราวุฒิ ช่วยเกิด ปลัด(อาวุธโส) อ.เบตง ได้นัดประชุมราษฎรในพื้นที่ บ้านสามร้อยไร่ ต.อายเวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อสอบถามความพร้อมในการขอพระราชทานโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ ณ.ศาลาอเนกประสงค์  ม.๑๑ ต.อายเวง อ.เบตง จ.ยะลา.