4

    KM Sharing ณ. ชลประทานบ้านพร้าว จ.พัทลุง
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มผู้ใช้น้ำฝั่งซ้าย ของ ชลประทานบ้านพร้าว จ.พัทลุง โดยมี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทาน จังหวัดพัทลุง ร่วมด้วย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้ง ทีมงานศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน ให้คำแนะนำและชี้แนะแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำฝั่งซ้าย ของ ชลประทานบ้านพร้าว จ.พัทลุง.