4

    กิจกรรม km sharing ณ.สำนักชลประทานที่ ๑๖
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๖ สำนักชลประทานที่ ๑๖ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับ ศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน จัดกิจกรรม KM sharing พร้อมสำนักชลประทานที่ ๑๗ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ.ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๖ โดยมี ผู้เชี่ยวชาณจากศูนย์ความรู้กลางกรมชลประทาน และ ผชช.ชป.๑๗ และ ผชช.ชป.๑๖ ร่วมด้วย....