4

    พบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านวังศิลา
เมื่่อวันที ๑๒กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ได้พบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านวังศิลา ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำและการพัฒนากลุ่มฯ กองทุนชลประทาน และตัวอย่างของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เข้มแข็ง การดูแลและรักษาป่าต้นน้ำลำธาร ให้เรียนรู้ถึงสภาพอากาศเพื่อการประกอบอาชีพ การดูแลฝาย-ท่อส่งน้ำ และรับฟังปัญหาการใช้น้ำในพื้นที่.