4

    ชลประทานยะลาสนับสนุนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลามอบ "อินทผาลัม" แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานของโครงการชลประทานยะลา เพื่อเป็นเครื่องละศีลอด เนื่องในโอกาสที่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกกำลังเริ่มต้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนประเสริฐ เดือนการประกอบคุณงามความดีและการขออภัยโทษ ณ โครงการชลประทานยะลา สำนักชลประทาน.