4
ภารกิจ

   โครงการชลประทานยะลา ปฏิบัติงานในฐานะ CEO กรมชลประทานประจำจังหวัดยะลา มีภารกิจรับผิดชอบดังนี้
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดยะลา
 • ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการก่อสร้างของกรมชลประทาน และจังหวัดยะลา พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎร
 • ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและองค์กรผู้ใช้น้ำบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการป้องกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว
 • เป็นที่ปรึกษาด้านใช้น้ำและบำรุงรักษาสำหรับโครงการที่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
 • จัดทำสถิติข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา การเกษตรชลประทาน และฐานข้อมูลด้านแหล่งน้ำของจังหวัด
 • จัดหาเครื่องสูบน้ำงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและช่วยเหลือภัยแล้ง
 • สนับสนุนภารกิจอื่นของจังหวัดยะลา

การบริหารจัดการน้ำชลประทาน

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.)
 • เสนอขอสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามความต้องการของราษฎร
 • ร่วมกับชลประทานจังหวัดวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับการถ่ายโอนจากรมชลประทาน
 • จัดทำแผนสนับสนุนงบประมาณด้านซ่อมแซม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ถ่ายโอนมาจากกรมชลประทาน
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกิจกรรมของกลุ่มผู้ใช้น้ำ
หน้าที่ของกรมชลประทาน
 • พิจารณาความเหมาะสมและวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ร่วมกับผู้ร้องขอโครงการและผู้น้ำท้องถิ่น
 • ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนที่ได้กำหนดไว้
 • ประชุมผู้ใช้น้ำชี้แจงวิธีการใช้น้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน ของโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว
 • ส่งเสริมการใช้น้ำและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความเข้มแข็ง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ถ่ายโอนมาจากกรมชลประทาน
 • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้น้ำในด้านการใช้น้ำและการบำรุง
  รักษาระบบชลประทาน

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำ

 • เป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ใช้น้ำในการประสานงานกับส่วน
  ราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมการส่งน้ำและแบ่งปันน้ำให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรม
 • นำสมาชิกดูแลบำรุงรักษาระบบชลประทาน
 • ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
 • พัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการ
  น้ำกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำ

ตำแหน่ง
หน้าที่
ประธาน
 • ควบคุมการแบ่งปันน้ำให้สมาชิก
 • นำสมาชิกดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบส่งน้ำ
 • ตัดสินข้อพิพาทด้านการใช้น้ำของสมาชิก
 • ควบคุมให้สมาชิกปฎิบัติตามข้อระเบียบข้อบังคับ
 • จัดประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ

รองประธาน

 • ทำหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่
 • ทำงานตามที่ประธานมอบหมาย

เลขานุการ

 • จดบันทึกการประชุม
 • จัดทำระเบียบสมาชิก
 • จัดทำทะเบียบวัสดุครุภัณฑ์

เหรัญญิก

 • เก็บค่าบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ
 • รับผิดชอบการเงิน-การบัญชี

กรรมการบริหาร

 • ปิดเปิดประตูระบายทรายและประตูระบายตะกอนทราย
 • นำสมาชิกขุดลอกตะกอนหน้าฝาย
 • แบ่งปันการใช้น้ำให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลรักษาระบบส่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

ที่ปรึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำ

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม โดยคัดเลือกจากผู้น้ำท้องถิ่น จำนวน 1 – 3 คน

วิธีการใช้น้ำ

   เนื่องจากในเขตจังหวัดยะลามีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและลาดชัน โครงการชลประทานส่วนใหญ่จึงเป็นโครงการชลประทานประเภทท่อส่งน้ำ(ประปาภูเขา) มีวิธีการใช้น้ำและบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพดังนี้

 • บริหารการใช้น้ำโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำ
 • ให้ใช้น้ำจากถึงเก็บน้ำและจุดจ่ายน้ำเท่านั้น
 • ให้ใช้น้ำเพื่อนการอุปโภค-บริโภคเท่านั้น หากมีปริมาณน้ำเหลือเพียงพอจึงจะใช้น้ำเพื่อการเกษตร
 • หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมท่อส่งน้ำไม่ให้มีการรั่วซึม
 • เมื่อเปิดน้ำใช้เพียงพอตามความต้องการแล้ว ให้ปิดประตูน้ำทันที
 • ให้จัดเตรียมถังเก็บน้ำสำรองไว้ยามขาดแคลนน้ำด้วย
 • หากมีท่อส่งน้ำหลายสาย หรือเป็นท่อส่งน้ำสายยาวควรจัดส่งน้ำเป็นรอบเวร ตามข้อตกลงของกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ
 • ต้องใช้น้ำกันอย่างมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นด้วยจึงจะทำให้ทุกคนได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอซึ่งจะเป็นผลให้กลุ่มเข้มแข็ง
วิธีการบำรุงรักษา
 • ให้เปิดประตูระบายทรายบริเวณฝายทดน้ำในช่วงฝนตกหนักเพื่อป้องกันไม่ให้ทราบไหลเข้าไปในท่อส่งน้ำและทับถมบริเวณหน้าฝาย
 • ให้เปิดประตูระบายตะกอนทราย (Blow Off) อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง เพื่อระบายตะกอนทราบในท่อส่งน้ำป้องกันการอุดตัน
 • หมั่นตรวจสอบลิ้นระบายอากาศ (Air Valve) ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดเวลาเพื่อให้น้ำไหลสะดวกขึ้น
 • เมื่อเกิดการชำรุดเสียหายของท่อส่งน้ำหรืออาคารประกอบให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันการเสียหาลุกลาม
 • หากระบบส่งน้ำได้รับความเสียหาเพียงเล็กน้อยให้กลุ่มดำเนินการซ่อมแซมกันเอง หากเกินกำลังของกลุ่มให้แจ้งอบต. จัดหางบประมาณซ่อมแซมให้ และหากเกินกำลังของ อบต. ให้แจ้งที่โครงการชลประทานยะลา เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนต่อไป

แนวทางการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำให้มีความเข้มแข็ง

 • ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการกิจกรรมของกลุ่ม
 • กิจกรรมที่ดำเนินการต้องเป็นไปตามความต้องการของสมาชิก
 • การตั้งกฎระเบียบของกลุ่มต้องเป็นมติของกลุ่มและได้รับการยอมรับจากสมาชิก
 • ต้องสร้างกองทุนในการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำ เช่นการเก็บค่าบำรุงรักษาน้ำเป็นรายเดือนหรือรายปี
 • การบริหารกิจกรรมขององค์กรต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 • ต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
 • คณะกรรมการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำต้องทำงานเป็นทีม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดยะลา