4
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลำดับ โครงการ ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมือ ดาวน์โหลด ข้อมูลอ้างอิง
1 ฝายลำพะยา 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
2 ท่อระบายน้ำพรุน้ำเย็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
3 ฝายโรงเรียนโรงงานยาสูบ 2 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
4 ฝายบ้านฆอรอราแม 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
5 ฝายหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
6 ฝายคลองเจ๊ะแป๊ะ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
7 ฝายคลองทุเรียน 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
8 ฝายทดน้ำคลองปุด 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
9 ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนาที่ 11 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
10 ปรับปรุงระบบระบายน้ำฟาร์มตัวอย่างวังพญา-ท่าธง 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
11 ฝ่ายคลองท่าธง 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
12 ฝายคลองไอลือบอ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
13 ฝายคลองไอตาลอ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
14 ท่อระบายน้ำบีงกะติง 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
15 ฝายบ้านเขาน้ำตก 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
16 ฝายนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
17 จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านบายิ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
18 สระเก็บน้ำบ้านพรุธารโต 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
19 จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านธารโต 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
20 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองเจาะบือรา 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
21 ฝายบ้านศรีนคร 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
22 บ่อเก็บน้ำบ้านดินเสมอ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
23 ฝายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
24 ฝายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
25 จัดหาน้ำให้โรงเรียน ตชด บ้านปาโจแมเราะ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
26 จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านเยาะ 13 กุมภาพันธ์ 2558 -
27 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสันติ2 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
28 จัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านปะเด็ง 13 กุมภาพันธ์ 2558 -
29 ฝายบ้านแหร 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
30 ฝายบ้านวังศิลา 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
31 ฝายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
32 จัดหาน้ำบ้านวังใหม่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
33 ฝ่ายบ้านเหมืองแร่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
34 ระบบระบายน้ำตำบลท่าสาป (ปรับปรุงท่อระบบน้ำสาคอ) 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
35 อ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดดู
อัพเดทล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2558